Voorwaarden


BETALINGSVOORWAARDEN praktijk voor oefentherapie Cesar-Mensendieck.

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
1. De patiënt is volledige betaling van alle op patiënt van toepassing zijnde facturen oefentherapie verschuldigd. 
2. Wanneer patiënt niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de oefentherapeut het recht het no-show tarief in rekening te brengen. Dit bedrag dient door de patiënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. 
3. Patiënt dient een factuur van de praktijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is patiënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut heeft. 
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. 
6. Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de oefentherapeut, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet. 
7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard. 
8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

 Powered by webXpress